Omlouvame se   ale V současné době objednávky nepřijímáme  děkuji za pochopení


Doprava

Doručení zásilek probíhá dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího. Objednávky jsou expedovány v co nejkratším možném termínu a to obvykle ještě ten samý den, či do 24 hodin od objednání.

DopravceInformaceCena
2 dny po ČR 145Kč
2 dny po ČR 165Kč
2 dny po ČR  250Kč
2 dny po ČR 290Kč
2 dny po ČR 490Kč

 

                     

     

  

Dopravce

  
  

Informace

  
  

Cena

  

*PPL  do 1 kg

3 dny po SR

 15 EUR

*PPL 2   do 5 kg

3 dny po SR

22 EUR

*PPL  6 do 10kg  

3 dny po SR

 26 EUR

*PPL  11 do 15   kg

3 dny po SR

30 EUR

*PPL 16do   29 kg

3 dny po SR

33 EUR

*PPL 30 do 39 kg

3 dny po SR

 40 EUR

*PPL 40   do 50 kg

3 dny po SR

58 EUR

*Přesná cena dopravy může být změněna na základě skutečné váhy zboží(z důvodu vysoké hmotnosti některých položek v ceníku bude dopravné účtováno dle skutečně vynaložených nákladů na dopravu. )

Platební metody pro koncové zákazníky:

1.Dobírka - zboží je zaplaceno hotově při doručení

2.Převodem (na účet  fio banky)

3.Splátkama - splátkový prodej Essox

 

 Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1.    Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.
2.    Prodávajícím je:
    Název společnosti: RV TITAN, s.r.o.
    IČ: 27938336  DIČ:CZ27938336
     je plátce DPH
    Sídlo společnosti: Federova 1602, Praha 9
    Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle
    C 127883.
3.    Kupujícím je každá fyzická, nebo právnická osoba, která dokončí objednávku prostřednictvím webových stránek na doméně www.beautylab.cz (dále jen „webové stránky“) nebo jinou závaznou formou.
4.    Kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel.
5.    Spotřebitel je fyzická osoba, která v průběhu uzavírání kupní smlouvy, nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
6.     Podnikatel je právnická, nebo fyzická osoba, která je buď zapsána v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů. Právní vztahy mezi podnikatelem a prodávajícím neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
II. Všeobecné podmínky kupní smlouvy
1.    Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a řídí se platnými zákony České republiky.
2.    Ceny jsou vždy uvedeny v korunách českých (dále jen „Kč“) .
II. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem
1.    Za návrh na uzavření smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je považováno umístění zboží na webové stránky, a to včetně ceny a užitkových vlastností výrobku.
2.    Za uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik, kdy prodávající odešle zboží spotřebiteli. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
III. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a podnikatelem
1.    Za návrh na uzavření smlouvy mezi prodávajícím a podnikatelem je považována objednávka zboží ze strany kupujícího.
2.    Za uzavření smlouvy se považuje převzetí zboží kupujícím.
IV. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
1.    Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů.
2.    Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy musí spotřebitel sdělit prodávajícímu ve lhůtě určené pro odstoupení do kupní smlouvy, a to na adresu sídla prodávajícího. Ke svému sdělení spotřebitel doloží doklad(faktura) o koupi zboží, přičemž postačí i kopie dokladu.
3.    Kupující musí zboží vrátit ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. To zejména znamená, že zboží má musí být kompletní, nepoškozené a v původním obalu.
4.    V případě vrácení nekompletního nebo poškozeného zboží má prodávající právo přiměřeným způsobem snížit částku při vracení kupní ceny výrobku.
5.    Prodávající má právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s prodejem v případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Zejména náklady na dopravu. 

6. V případě, že dojde k poškození vráceného zboží způsobené přepravou (špatným či nevhodným zabalením) je prodávající  povinen tuto skutečnost sdělit odesílateli a případně vzniklou škodu požadovat po odesílateli. Ten případnou náhradu škody řeší s přepravcem zásilky.

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ: V případě potřeby nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. V případě, že dojde k poškození vráceného zboží způsobené přepravou (špatným či nevhodným zabalením) je prodávající  povinen tuto skutečnost sdělit odesílateli a případně vzniklou škodu požadovat po odesílateli. Ten případnou náhradu škody řeší s přepravcem zásilky.


V. Odstoupení od smlouvy ze strany podnikatele
1.    Podnikatel může navrhnout odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem. Obě smluvní strany mohou zavřít dohodu o odstoupení od kupní smlouvy.V případě potřeby Vám VÝMĚNY ZBOŽÍ-nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

VI. Dodací podmínky
1.    Objednané zboží bude zaslané dopravcem PPL. Cena za dopravu bude připočtena k celkové kupní ceně. **Při objednání velkých přístrojů a lehátek k ceně bude přičteno paletové přepravné 600,- Kč, které bude uvědeno ve faktuře. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Příjemce zásilky je povinen skrytou vadu zásilky oznámit zasílateli bez odkladu, nejpozději však do dvou dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.  Při osobním odběru zboží od dodavatele kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned.

VII. Záruční podmínky
1.    Doba záruky na zboží je uvedena v záručním listě. Pokud tomu tak není, platí ustanovení příslušného zákona a jedná se převážně o záruku v délce 12 až 24 měsíců dle druhu subjektu odběratele. Na zboží pro profesionální použití je záruční lhůta 12 měsíců, pokud není u konkrétního zboží stanoveno jinak.
2.    Doba záruky začíná dnem převzetí zboží zákazníkem.
3.    Záruka se nevztahuje zejména na:
a.    neoprávněný zásah do výrobku (porušení plomb, pečetí, nálepek…) jež může mít za následek předčasné ukončení záruky,
b.    závady způsobené jiným používáním, než takovým, ke kterým je výrobek určen,
c.    závady způsobené umístěním výrobku do nevhodného prostředí (vysoká prašnost, vlhkost vzduchu apod.),
d.    neodborné zapojení do elektrické sítě,
e.    běžné opotřebení v důsledku nadměrného používání,
f.    závady způsobené živelnými pohromami jako např. požár, povodeň atd.

      běžným opotřebováním (např.poškození laku, koženky, atd.)

g.opravou nebo údržbou speciálních zařízení osobami, které k tomu dodavatel nepověřil .


4.    Při uplatnění záručních podmínek je třeba doložit fakturu o koupi výrobku a popsat co možná nejdetailněji jak se reklamovaná závada projevuje.
5.    V případě uznání oprávněnosti bude reklamace vyřešena buď opravením závady, nebo výměnou za nový bezvadný výrobek.

6.Reklamace:1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 3) do zásilky uveďte důvod reklamace

 VIII. Závěrečná ustanovení
1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost od 1.12.2016.
2.    Prodávající si vyhrazuje právo měnit a upravovat VOP i bez předchozího upozornění.  

 

 

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0Kč
DPH 0Kč
Celkem 0Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Registrace pro salony a profesionály